5 วิธีง่ายๆ ดูทุเรียนอ่อนก่อนซื้อ

Agri+
5 วิธีง่ายๆ ดูทุเรียนอ่อนก่อนซื้อ
กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำเกษตรกรไม่ตัดไม่ขายทุเรียนอ่อน มีโทษทางกฎหมาย

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในฤดูกาลนี้เป็นช่วงออกผลผลิตทุเรียน ราชาผลไม้โดยคาดว่าในช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค. จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ด้วยแรงจูงใจจากราคาที่สูงขายได้ราคาดี เพราะเป็นช่วงต้นฤดูกาลและทุเรียนอ่อนมีน้ำหนักผลมากกว่าทุเรียนแก่
 
จึงทำให้เกษตรกรและพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนออกมาขายจึงขอประกาศเตือนให้เจ้าของสวนและพ่อค้าทุเรียนอย่าขายทุเรียนอ่อนเพราะถือว่าผิดกฎหมายผู้บริโภคเข้าข่ายหลอกลวง มีโทษทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษรุนแรงถึงคุก 3 ปี
การตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูยังเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวกจึงจำหน่ายในลักษณะเหมาสวนเกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยวได้ รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่าย เพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่งจากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลงแล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ
 
โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47
 
ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
สำหรับผู้บริโภคมี 5 ข้อสังเกตง่ายๆ ก่อนซื้อทุเรียน
ในช่วงนี้ คือ
 
1.ก้านผล จะแข็งและมีสีเข้มขึ้น สากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่า ก้านผลทุเรียนมีสปริงมากขึ้น
 
2.ปลายหนาม แห้ง มีสีน้ำตาล เปราะและหักง่าย เมื่อมองจากด้านบนของผล จะเห็นหนามเป็นสีเข้ม หนามกางออก ร่องหนามห่าง
 
3.เปลือก เมื่อเคาะเปลือก ผลทุเรียนที่แก่จัด จะมีเสียงหนักหรือเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียน
 
4.ผลทุเรียน ถ้าแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออก จะพบน้ำใส ซึ่งไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน และเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน
 
5. ผลทุเรียน ที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยก สี่น้ำตาลบนร่องพูอย่างชัดเจน
 
#ทุเรียน #วิธีดูทุเรียนอ่อน #วิธีเลือกทุเรียน #ข้อเลือกซื้อทุเรียน #กรมส่งเสริมการเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook