ชสอ. เปิด พิพิธภัณฑ์สหกรณ์

Agri+

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 4 และเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ

การจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางในการกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน โดยมอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิกและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ใหม่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการสหกรณ์ ประกอบด้วย การกำเนิดสหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรได้อีกด้วย

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของ ชสอ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ได้ใช้เป็นแหล่งความรู้  การศึกษาดูงาน  ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องของ ประวัติการเกิดสหกรณ์  ยุคแรกซึ่งเริ่มแรก การนำความรู้ด้านสหกรณ์สู่สยามประเทศ อดีตสู่ปัจจุบัน  ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์  ตลอดจนการก่อกำเนิดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์  ผ่านระบบเทคโนโลยี สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้  และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook