กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกร

Agri+

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกร

พร้อมรับเงินเยียวยา จากวิกฤตของโรคโควิด-19

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกร พร้อมสำหรับการรับเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่ซ้ำซ้อน ล่าสุดมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนการปลูกพืชแล้ว 7.5 ล้านครัวเรือน

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กำลังตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกรตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเพื่อจะประสานกระทรวงการคลัง กรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกร ในปี 2562 มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือน โดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะมีอายุ 3 ปี ดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกในปีที่แล้ว จะย้อนหลังถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ขณะนี้จัดส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง  ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นอกจากนี้จะติดประกาศข้อมูลในชุมชนเพื่อตรวจสอบทางสังคม หากแจ้งข้อมูลเท็จ ประชาชนในพื้นที่แจ้งคัดค้านได้ มีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลง – วัดพื้นที่ วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนซึ่งดำเนินการแล้ว 10 ล้านแปลง

 

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐได้ ในทุกรอบการผลิตจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้ 1 คน โดยยื่นแบบ ทบก. 01 หลังปลูกพืช 15 วัน  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรเช่น เปลี่ยน / แก้ไข กิจกรรมการเกษตร หรือ สมาชิกในครัวเรือนต้องมาปรับปรุงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล  ติดประกาศในชุมชน 3 วัน

 

เมื่อยืนยันข้อมูลในระบบแล้วการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ยื่นที่ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อส่งสำนักงานเกษตรดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลด แบบ ทบก.01 ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf ส่วนในแอปพลเคชัน FARMBOOK ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และแปลงใหม่ได้

 

ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะขึ้นทะเบียนเฉพาะบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร แต่ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้านเท่ากับ 1 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทํานาหรือทําไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ 1 ไร่ขึ้นไป

 

ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ 1 งานขึ้นไป ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ 1 ไร่และมี 15 ต้นขึ้นไป ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ 1 ไร่ และมีตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

 

ส่วนด้านปศุสัตว์นั้น เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้เมื่อเลี้ยงแม่โคนม 1 ตัวขึ้นไป เลี้ยงโคหรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 2 ตัวขึ้นไป เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัวขึ้นไป เลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

 

ทํานาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ ได้แก่ เลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู​ ไส้เดือนดินชีวภัณฑ์​ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันและมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อว่า ทะเบียนเกษตรกรมีมีข้อมูล 9 หมวดได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร การประกอบกิจกรรมการเกษตร แหล่งน้ำ เครื่องจักรกลการเกษตร หนี้สิน รายได้ การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ สถานภาพในทะเบียนเกษตรกรสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร ไม่ปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกัน 3 ปี หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

ซึ่งยังถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย ทั้งนี้การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะหัวหน้าและสมาชิกครัวเรือนเกษตร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-5519

 

#กรมส่งเสริมการเกษตร #ตรวจสอบ #ทะเบียนเกษตรกร #เงินเยียวยาโรคโควิด19 #เกษตรกร #ขึ้นทะเบียนปลูกพืช #ครัวเรือน

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook