วันเกษตรแห่งชาติ ม สุรนารี 10-19 ม.ค.63

EVENTS

10 – 19 ม.ค. 63 ที่ ม.สุรนารี กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่งาน วันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา”

 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อน้อมนำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาประเทศ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

 

 

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยการการจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่นำเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการศาสตร์พระราชา เช่น การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช ทั้งการปลูกไม้ผล การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกยางพารา การปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการเกษตร และด้านการปศุสัตว์

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมาอันเป็นการสานต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

 

 

สำหรับช่วงเวลาการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563” ในครั้งนี้ยังเป็นช่วงเวลาตรงกับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 คือ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้น้อมนำพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เรื่องราวของศาสตร์พระราชาให้กับยุวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจและเข้าถึง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

ในส่วนของนิทรรศการภาควิชาการ ได้นำเสนอความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็น โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ โดรนสำรวจเพื่อทำแผนที่การบริหารจัดการน้ำ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT FARM) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย แอพพลิเคชั่นฟาร์มดี การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ นวัตกรรมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมของปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสร้างผู้นำต้นแบบรุ่นใหม่ ในสหกรณ์ (Smart Cooperative Directors)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโมเดลจำลอง ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งตลาด อ.ต.ก.โรงทอ จอหอ ตลาด Farmer Market ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต รวมถึงการทำอาชีพเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยงปลานิล/ปลาตะเพียน/กบ ในนาข้าว การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นำไปสู่การแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ราบทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งการปรับปรุงดินเค็มปานกลางเพื่อปลูกข้าวและไร่นาสวนผสม การปรับปรุงดินเค็มจัดด้วยไม้ทนเค็มและหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ และนำเสนอปลาประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปลาพวง

 

ด้าน นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตและฝึกอบรมให้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และซุ้มจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอีกมากมาย ทั้งชิม ผัดหมี่โคราช ผงชมดื่มจากจมูกข้าว เครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha tea) เป็นเครื่องดื่มชาหมักร่วมกับข้าวที่มีสี จะได้รสชาติที่แปลกใหม่ มีกลิ่นเฉพาะ รวมถึงคุณประโยชน์มากมาย ช้อป สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภาคต่างๆ จำหน่าย เป็นสินค้าที่หาซื้อยากในท้องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ทั้งผักปลอดสาร ผลไม้ และสินค้าแปรรูป อาทิเช่น ปลาแดดเดียว ปลาทูหอม ขนมจีนน้ำยาปลากะพง กะปิหอมเคยอ่าว น้ำพริกทะเล สินค้าแปรรูปหม่อนไหม การจำหน่ายผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เช่น จากสวนลุงไกล มะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย เมล่อนจากเกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง ผ้าไหมที่ได้รับรองเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากไหมและรังไหม จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากหญ้าแฝก

 

” นอกจากนี้ยังสามารถแชะในจุดถ่ายภาพ หรือจุดเช็ดอิน ที่สวยงามตื่นตาตื่นใจที่ได้นำกลิ่นอายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารวบรวมไว้ในงานนี้ ทั้งปราสาทข้าวขนาดใหญ่ ผีตาโขน ตุงใยแมงมุม เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด”รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook