Agrifuture Conference & Exhibition 2019

EVENTS

Agrifuture Conference & Exhibition

นำเสนอนวัตกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรแห่งอนาคต

Agrifuture Conference & Exhibition งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ และได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี พร้อมนำเสนอหลากหลายหัวข้อการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ

 

วันแรก ผู้จัดงานฯ เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำภาคเกษตร ทั้งด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าการเกษตรมาบรรยายแบบเจาะลึก

วันที่สอง ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่จริง 2 เส้นทาง ได้แก่

  1. คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  2. โคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจการเกษตรแห่งอนาคต” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจการเกษตรจากทั่วภูมิภาค พร้อมนำเสนอโปรแกรมการประชุมที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติให้เกียรติมาบรรยายภายในงานประชุมนี้

 

เจาะลึกโปรแกรมการประชุมสัมมนา (ช่วงเช้า)

ในวันแรกของการจัดงาน หัวข้อการประชุมสำหรับช่วงเช้า ได้แก่ “New Ag-Business Opportunities” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Wolfgang H. Pfeiffer จากผู้พัฒนาโครงการ HarvestPlus – โปรแกรมการพัฒนาเมล็ดพืชอัจฉริยะจากสหรัฐอเมริกา โดยสถาบัน International Food Policy Research Institute (IFPRI) บรรยายในหัวข้อ “Catalysing biofortified food systems with partners in supply chain and market development” คือ การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืช อาทิ ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และวิตามินเอ (Biofortification)

 

ทั้งนี้ ไม่เพียงเเค่มีปริมาณสารอาหารสูงเท่านั้น เเต่ยังให้ผลผลิตสูงอีกด้วย มีความทนทานต่อศัตรูพืช ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเมล็ดพืชที่ผ่านกระบวนการเพิ่มสารอาหารนี้จะถูกเพาะปลูกตามแนวทางการเกษตรแบบดั้งเดิม และเเตกต่างจากพืชตกเเต่งพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอ ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการมีเป้าหมายว่าในที่สุดพืชเสริมสารอาหารจะกลายเป็นทางออกแก่ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิตพืชภาคเกษตร

ในขณะเดียวกัน Mr. Martin Gummert จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) จะบรรยายถึงเรื่อง “การยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวไปจนสู่ตลาดเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ Mr. Djaja Wisman ซึ่งมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับคณะทำงานในฟาร์มโคนม (Dairy Working Group) ของ PISAgro และรองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและนมวัวประจำประเทศอินโดนีเซีย จาก KADIN หรือ Indonesian Chamber of Trade and Industry จะบรรยายถึง “การทำฟาร์มโคนมในอินโดนีเซีย สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตในอีกห้าปีข้างหน้า”

 

ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยคณะวิทยากรข้างต้นจะมุ่งให้ความสำคัญถึงความท้าทายและโอกาสที่เกษตรกรจะพบเจอระหว่างการพัฒนาการทำฟาร์ม และแนวโน้มธุรกิจภาคเกษตรในอนาคต

 

โปรแกรมการประชุมสัมมนา (ช่วงบ่าย)

มีการนำเสนอหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจถึง 5 หัวข้อ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกตามความสนใจและประเภทธุรกิจ ดังนี้

 

หัวข้อที่ 1 : Novel Tools for Smart Crop Management หรือ “เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการจัดการฟาร์มพืชไร่และสวนพืชผล” นำเสนอโดย Dr. Michal Levy รองอธิบดีอาวุโสด้านนวัตกรรมเกษตรจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล จะกล่าวถึงหัวข้อ “Boosting Agricultural Innovation” หรือ “การส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรตามโมเดลของอิสราเอล”

 

หัวข้อที่ 2 : Innovations in Sugarcane Farming หรือ “นวัตกรรมสำหรับการจัดการไร่อ้อย” โดย Michael O’Connor จาก Gessner Industries ผู้มีประสบการณ์การบริหารการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกอ้อยจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาและผลิตกับคนไทยเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

หัวข้อที่ 3 : Laser Levelling in Rice Production หรือ “เทคโนโลยีปรับพื้นที่นา โดยใช้เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์” บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

หัวข้อที่ 4 : Upcoming Concepts for Financing Mechanization หรือ “แนวคิดการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการงบการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร” โดย Roland Treitler ที่ปรึกษาทางการเงินจาก German International Cooperation (GIZ) บรรยายในหัวข้อ “Financial Innovation for Mitigation Measures in the Agricultural Sector  หรือ “นวัตกรรมทางการเงินสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคการเกษตร”

 

หัวข้อที่ 5 : Vertical Farming – The Future of Asia’s Food Security หรือ “การทำฟาร์มแนวดิ่ง – อนาคตของอาหารปลอดภัยสำหรับเอเชีย” โดย ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี จากคณะผลิตกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย ที่จะนำเสนอหัวข้อ “แนวโน้มการทำฟาร์มแนวดิ่ง”

 

โปรแกรมการเยี่ยมชมฟาร์ม

ในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสาธิตและอภิปรายเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยเฉพาะการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดแห้งเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และพืชผักใน 2 เส้นทาง ได้แก่

คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรรุ่นใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน (Soil Sensor), สถานีวัดอากาศ (Weather Station), ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT (Farm IoT Dashboard), การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชัน KUBOTA Agri Solution (KAS), ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solution, การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน (Fruit Selector), เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Dryer & Milling), เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง (Seeding Machine), Vegetable Planter (เครื่องปลูกผัก) และการปลูกพืชในโรงเรือน (Greenhouse Technology) เจาะลึกทุกเทคนิค เข้าใจทุกกลไลการทำงานของเครื่องมือต่างๆ

 

โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลจากการใช้งานจริง พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานวัตกรรมทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และอีกไฮไลท์สำคัญคือการเยี่ยมชมโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ศึกษาวิธีการปลูกและปรับปรุงพืชสายพันธุ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ดูแลภายใต้ระบบโรงเรือนที่นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

 

Katharina Staske ผู้จัดการโครงการจากองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) กล่าวว่า “งาน Agrifuture Conference & Exhibition ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักกับงาน AGRITECHNICA ASIA ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม ระหว่างวันที่ –7-9 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ” และกล่าวเสริมอีกว่า

“องค์กรเกษตรแห่งเยอรมันได้มีการขยายความสัมพันธ์กับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะรวบรวมเกษตรกรทั่วภูมิภาคเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เทคนิคที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป”

 

งานประชุมนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ส่วนลดพิเศษ

Promotion Code: GET30NOW

 

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook