เงินเยียวยา COVID-19 5,000 บาท 3 เดือน

Lifestyle
มาตรการช่วยเหลือประชาชนมาแล้ว
แรงงาน ลูกจ้าง มีประกันสังคม หรือไม่มีประกันสังคม
รัฐเยียวยาจ่ายคนละ 5 พันบาทเป็น เวลา 3 เดือน
พร้อมให้ยืมเงินฉุกเฉินอีก 1 หมื่น
 
💵🚨 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ผอ.สศค. และอธิบดีกรมสรรพากร แถลงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
💵🚨 ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 
💵🚨 นายสมคิด กล่าวว่า เราจะยังมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เรื่อยๆ นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้ว เราก็ต้องพยุงในส่วนของผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้เขา
 
💵🚨 “เราไม่ได้ต้องการให้เกิดการยึดสินทรัพย์ต่างๆ ของพี่น้อง ประชาชน จึงได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานไปยังธนาคารให้ช่วยออกมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือประชาชน ส่วนหลายคนกังวลว่าจะติดปัญหาเรื่องประวัติการผ่อนชำระ หรือเครดิตต่างๆ ประเด็นนี้ก็ให้ทางแบงก์ชาติเข้ามาช่วยดูแลแล้ว เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป”
 
💵🚨 เพิ่มสภาพคล่อง
 
💵🚨 1. สนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
– ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน
– สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย 1. กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และ 2. กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน
💵🚨 2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ต่อราย- วงเงิน 40,000 ล้านบาท- อัตราดอกเบี้ย 0.01% – ไม่ต้องมีหลักประกัน
💵🚨 3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย- วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน- ต้องมีหลักประกัน
💵🚨 4. สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ- วงเงิน 2,000 ล้านบาท- คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน
💵🚨 ลดภาระ
 
💵🚨 5. ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563
💵🚨 6. หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น- เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาท
 
💵🚨 7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
 
💵🚨 เพิ่มทักษะ
 
💵🚨 8. ฝึกอบรมมีเงินใช้ – ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม – ขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook