เตือน ! สินเชื่อเลี้ยงสัตว์ กู้ล้าน จ่ายร้อย อย่าหลงเชื่อขบวนการเรียกรับเงิน

Livestock+

เตือน อย่าหลงเชื่อขบวนการเรียกรับเงิน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์

“สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย”

“กรมปศุสัตว์ เตือน ระวังอย่าหลงเชื่อ การเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์จากการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ “สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย”

 

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนภาคธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ

 

 

เป็นการยกระดับในการประกอบอีพทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยกรมปศุสัตว์มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ

“โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย”

หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ

“สินเชื่อกู้ล้าน จ่ายร้อย”

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยการผลักดันของ รมช กษ ท่านประภัตร โพธสุธน

 

กรมปศุสัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า โครงการนี้ไม่มีการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์ต่างๆ จากประชาชน  เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้กันในวงกว้างต่อไป

 

“กรมปศุสัตว์ ไม่ต้องการให้มีใครก็ตาม ฉกฉวยโอกาส เอาเปรียบ หรือเรียกรับประโยชน์อันไม่พึงได้จากพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ หากพบว่ามี จนท ของกรมปศุสัว์ หรือใครก็ตามที่มีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งข้อมูลให้ทราบได้ในทุกช่องทาง กรมปศุสัตว์ยินดีและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ชักช้า” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

 

** อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้างต้น สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ จังหวัด ใกล้บ้านท่าน

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook