ชมผลงานกรมปศุสัตว์ Food Feed Farm

Livestock+

 

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงาน สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จังหวัดลพบุรี

 

กรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด ต้นแบบดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนม (TMR) และ สหกรณ์โคนมด่านขุนทด สหกรณ์ขนาดเล็กแต่มีคุณภาพ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐาน อาหารคน อาหารสัตว์ และมาตรฐานฟาร์ม ตามนโยบาย Food Feed Farm

 

อาหาร TMR

 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ได้มีการดำเนินการ (Food hazard) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภคภายในประเทศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารกับนานาประเทศ โดยมาตรฐานในการผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่มาตรฐานอาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์

 

นายสุรเดช สมิเปรม

 

“วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารมากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ให้ผลิตออกมามีมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน จำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนก็เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นวัตถุดิบจนนำมาสู่การแปรรูปไปเป็นอาหารอย่างถูกสุขอนามัยปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” นายสุรเดชกล่าว

 

พิสูจน์ความหอมของ อาหาร TMR มั่นใจในคุณภาพ

 

นายสุรเดชกล่าวต่อว่า การนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าวตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชม  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด จ.ลพบุรี นับเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนม (TMR) สำหรับการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมถึงระบบการผลิตโคทดแทนซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากกรมปศุสัตว์และจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อาหาร TMR บรรจุถุง เพื่อจำหน่ายสมาชิก

 

ใช้อาหาร TMR เลี้ยงโคนม

 

ส่วนผลการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมด่านขุนทด ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนมขนาดเล็กแต่มีคุณภาพ มีสมาชิกเป็นผู้เลี้ยงโคนมเพียง 43 ราย แต่สมาชิกทั้งหมดได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นตัวรับประกันได้ว่าน้ำนมที่ผลิตมาจากสหกรณ์แห่งนี้เป็นน้ำนมที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการผลิตไปจะถึงมือผู้บริโภค

 

 

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook