เตรียมรับมือภาษี 0 % นำเข้าเนื้อโค นมโค จากนิวซีแลนด์ไม่จำกัด

Livestock+

🐮🚨 เมื่อภาษี 0 % และไม่จำกัดปริมาณนำเข้าไทย
🐮🚨 เนื้อโค และ นมโค จากนิวซีแลนด์ ใกล้เข้ามา
🐮🚨 คนเลี้ยง…จะอยู่อย่างไร ?

🐮🚨 – ศักยภาพการผลิตสินค้าเนื้อโค
🐮🚨 – การเตรียมความพร้อมรับมือ
🐮🚨 – เมื่อสิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ TNZCEP ในปี 63

 

 

🐮🚨 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การเปิดตลาดและการนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) ว่า

🐮🚨 ปัจจุบันไทยยังคงมีสินค้าที่ใช้มาตรการ SSG เหลืออยู่ 18 รายการ และจะสิ้นสุดมาตรการ ในสิ้นปีหน้า คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป สินค้าทั้ง 18 ชนิด ลดภาษีเป็นร้อยละ 0

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

 

🐮🚨 หากพิจารณาสินค้า SSG ที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ในปริมาณค่อนข้างสูง พบว่ามีเพียง 3 รายการ จาก 18 รายการ ได้แก่ นมและครีม เนื้อโคกระบือ และเครื่องในโคกระบือ

🐮🚨 จากข้อมูลปี 2559 – 2561 พบว่า ไทยมีปริมาณนำเข้า สินค้านมและครีม จากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 44,440 ตัน/ปี โดยปี 2563 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า (Trigger Volume) สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 51,973 ตัน แต่หากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 5 หรือร้อยละ 18

🐮🚨 สินค้าเนื้อโคกระบือ ไทยมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 2,531 ตัน/ปี โดยปี 2563 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1,039.46 ตัน และหากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 50 ส่วนสินค้าเครื่องในโคกระบือ ไทยมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 2,738 ตัน/ปี

 

 

🐮🚨 ปี 2563 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1,247 ตัน และหากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 30 ส่วนสินค้าอื่นๆ เช่น เนื้อสุกร เครื่องในสุกร เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ พบว่า ไทยไม่ใช่ตลาดส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ จึงมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์ไม่มากนัก

🐮🚨 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 สินค้าดังกล่าวทั้ง 3 รายการจะสิ้นสุดมาตรการ คือ ลดภาษีเป็นร้อยละ 0 โดยไม่จำกัดปริมาณนำเข้า ดังนั้น สศก. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP

 

 

🐮🚨 โดยเฉพาะสินค้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ด้วยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

🐮🚨 โดยที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการด้านปศุสัตว์ ไปแล้ว 18 โครงการ อาทิ

🐮🚨 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคขุนคุณภาพสูง
🐮🚨 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
🐮🚨 โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

 

 

🐮🚨 ภายใต้ความตกลง TNZCEP ไทยและนิวซีแลนด์ ได้มีโครงการความร่วมมือสำหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมของไทยอีกด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ผลิตในประเทศจะพัฒนาและสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าดังกล่าว นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนมของไทยได้ในอนาคต

🐮🚨 สำหรับเกษตรกรที่ต้องการขอคำแนะนำจากกองทุน FTA สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2561 4727
หรือ Email: fta.oae@gmail.com
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www2.oae.go.th/FTA

#ภาษี0เปอร์เซ็นต์ #TNZCEP #TNZCEPไทยนิวซีแลนด์ #นำเข้าเนื้อโค #นำเข้านมโค #FTA #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #การผลิตโคขุน #ฟาร์มโคนม

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook