BIS รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021

NEWS

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 BIS หรือ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 

ประเภท “ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ”

จาก ท่านฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ  และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และพันธมิตรฯ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ
นายสัตวแพทย์สุชาติ วรวุฒางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
นายสัตวแพทย์สุชาติ วรวุฒางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook