เลี้ยงแพะสุราษฎร์ กำไรเฉลี่ย 2,306 บาท/ตัว

NEWS
เลี้ยงแพะสุราษฎร์ กำไรเฉลี่ย 2,306 บาท/ตัว
 
🐐📌 สถานการณ์การผลิตแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) พบว่า
 
🐐📌 ปี 2563 เกษตรกรมีการเลี้ยงแพะเนื้อ ในหลายอำเภอ เช่น อ.กาญจนดิษฐ์ อ.พระแสง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นต้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 525 ราย จำนวน 11,720 ตัว นิยมเลี้ยงสายพันธุ์พื้นเมือง
 
 
🐐📌 แพะ ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ใช้พื้นที่เลี้ยงต่อตัวน้อย และที่สำคัญเลี้ยงง่าย กินอาหารพวกพืชได้หลายชนิด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,717 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัต ตลาว์ 375 บาท ค่าแรงงาน 701 บาท ค่าอาหาร 1,332 บาท และส่วนที่เหลือ 309 บาท เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ
 
 
🐐📌 โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะประมาณ 1-2 ตัว/รุ่น สำหรับแพะเพศเมียจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุประมาณ 8 เดือนไปจนถึงอายุประมาณ 7 ปี
 
 
🐐📌 แพะจะมีอายุขัยเฉลี่ย 15 ปี เกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 6-8 เดือน (น้ำหนักประมาณ 31.2 กก.) ราคา 5,023 บาท/ตัว (161 บาท/นน.ตัว 1 กก.)
 
 
🐐📌 คิดเป็นรายได้สุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 2,306 บาท/ตัว
 
 
🐐📌 เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มด้วยการนำมูลแพะมาทำเป็นปุ๋ยขายในราคากิโลกรัมละ 3 บาท
 
 
🐐📌 เนื่องจากปุ๋ยมูลแพะมีธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช และมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ดินร่วนซุยอีกด้วย
 
 
🐐📌 สถานการณ์ตลาด แพะ ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าฟาร์มเพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้รวบรวมในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มแพะแปลงใหญ่ในพื้นที่
 
 
🐐📌 โดยเฉพาะกลุ่มแพะแปลงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดหาแพะเนื้อเพื่อส่งออกไปประเทศมาเลเซียประมาณ 2,000 – 3,000 ตัว/เดือน
 
 
🐐📌 ตลาดแพะเนื้อของภาคใต้ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ อาหารข้นมีราคาสูง
 
 
🐐📌 และขาดแคลนอาหารหยาบในบางช่วง หรือกรณีการนำเข้าแพะพ่อแม่พันธุ์จากต่างถิ่นก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ
 
 
🐐📌 ที่สำคัญผู้บริโภคในประเทศมีเฉพาะกลุ่ม และส่วนใหญ่ยังไม่นิยมบริโภคเนื้อแพะเท่าที่ควร
 
 
🐐📌 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มีแผนงานโครงการส่งเสริม การเลี้ยงแพะตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และพัฒนาอย่างครบวงจร
 
 
🐐📌 ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 
🐐📌 โดยส่งเสริมการผลิตแพะคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้มาตรฐานฟาร์ม สนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมถึงจัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน
 
🐐📌 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อแพะเพิ่มขึ้น
 
 
🐐📌 “จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้
 
 
🐐📌 “การเลี้ยงแพะ” เป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย
 
🐐📌 สศก. โดย สศท.8 ได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัดและสินค้าทางเลือกเพื่อเสริมรายได้เกษตรกร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)” นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าว
 
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
 
🐐📌 หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดแพะเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. 0 7731 1641 หรืออีเมล zone8@oae.go.th
 
 
#แพะ #ฟาร์มแพะ #การเลี้ยงแพะ #ตลาดแพะ #แพะเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี #ตลาดแพะเนื้อสุราษฎร์ธานี #จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook