คณะเกษตร บางเขน จับมือ นครสวรรค์สตีล พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

NEWS

🌱 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร กับ บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด หวังพัฒนาเทคโนโลยี และบุคคลากรด้านการเกษตร

🌱 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กับ บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

🌱 ศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร กล่าวว่า ภาคเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องของแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้การทำงานของเกษตรในพื้นที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การมีข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่แม่นยำจะช่วยเป็นข้อมูลให้คณะเกษตร และบริษัท นครสวรรค์สตีล นำไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นได้ สำหรับข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดสำคัญ 3 เรื่อง คือ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร

 

🌱 1. สนับสนุนการเรียนการสอน เสริมทักษะ เปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ฝึกประสบการณ์จริง

🌱 2. สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยี ของผู้เรียนและผู้ใช้ ทางด้านพืชเกษตร พืชไร่ และพืชสวน ให้เกิดการพัฒนา

🌱 3. ความร่วมมือด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่ ให้ได้เพิ่มขึ้นและทันสมัยรองรับอนาคต

🌱 โดยความร่วมมือครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 3 ปี

 

 

🌱 คุณสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด กล่าวว่า บริษัท นครสวรรค์สตีล ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยบริษัทได้วิจัยเกี่ยวกับพืชไร่ โดยเฉพาะ อ้อย ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับกลุ่มเกษตรไทยมานานกว่า 20 ปี บริษัทมีความพร้อมด้านเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียเป็นที่ปรึกษา

 

คุณสมนึก ประธานทิพย์

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook