ชาวนาเกลือ ถึงเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร

NEWS

กระทรวงเกษตร ตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล พร้อมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างครบวงจร บูรณาการหน่วยงานรัฐ ร่วมกับเกษตรกร มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวนาเกลืออย่างยั่งยืน

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก และตัวแทนเกษตรกร เป็นคณะกรรมการ

โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกลือทะเลไทยให้มีความเหมาะสมชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในปัจจุบันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกลือทะเลไทย การจัดทำมาตรฐานเกลือทะเล จัดทำร่างพระราชบัญญัติเกลือทะเล พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรชาวนาเกลือประสบ ทั้งจากภัยธรรมชาติและการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้งสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โดยปกติแล้ว การผลิตเกลือสมุทร จะมีช่วงเวลาที่สามารถผลิตได้เพียงในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ของปีถัดไป ) ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรชาวนาเกลือมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เพื่อรับสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การทำนาเกลือสมุทรได้หลังจากวันที่ปล่อยน้ำเข้าแปลงแล้ว 1 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามที่เกษตรกรได้แจ้งไว้ภายในไม่เกิน 60 วัน ต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook