2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์

NEWS
 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์”
 
 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์” พร้อมมอบรางวัล สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562
 
 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
 
 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันถือได้ว่าสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ต่างๆ และการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) รวมถึงงานด้านภาคการผลิตสัตว์ที่มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
ช่วงที่ผ่านมานั้น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ทั้งงานวิชาการ งานส่งเสริมความสามัคคีและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเห็นเป็นประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการทำงานอย่างบูรณาการกับกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี
 
การประชุมในครั้งนี้มีสัตวแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานถึง 400 คน โดยมาจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคสมาคม และภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมธุรกิจเวชสัตว์ บริษัทเอกชน ฟาร์ม และมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
 “การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ เป็นเวทีที่สัตวแพทย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และขอให้มั่นใจได้เลยว่ากรมปศุสัตว์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานกับสัตวแพทยสมาคมฯ
 
ในฐานะที่กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีสัตวแพทย์เป็นบุคลากรขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ ในการที่จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว
 
 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน คือ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อสรุปผลงานและ การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ
 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
 รวมทั้งจะมีการมอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สัตวแพทย์ที่ได้กระทำคุณความดีและประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพสัตวแพทย์
 
 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่มีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจถึง 3 เรื่อง ได้แก่
 
 “กัญชาในวงการสัตวแพทย์ รู้ก่อนใช้”
 
 “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ความท้าทายในปัจจุบันสู่ความสำเร็จในอนาคต” และ
 
 “ยาควบคุมพิเศษ…ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน”
 
 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่จะบรรยาย ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สัตวแพทย์ของเราจะได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป.
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook