ฟาร์มสุกร เข้าสู่ระบบ ฟาร์มสุกรมาตรฐาน บังคับ !

PIG&PORK

ฟาร์มสุกรมาตรฐาน บังคับ !

เริ่มตั้งแต่ ฟาร์มสุกรขุน ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป

ฟาร์มสุกรพันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัว

ต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มสุกร ให้เวลาระยะปรับเปลี่ยน ไม่เกิน 3 เดือน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 8 เมษายนนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ

สาระสำคัญเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (มกษ. 6403) ที่ผ่านมา มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าว เป็นเพียงมาตรฐานทั่วไป


แต่เนื่องจากการเลี้ยงสุกรได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทย มีจำนวนผู้เลี้ยงสุกรมากกว่า 160,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการค้า และได้มีการจัดสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ (กว.) พิจารณา และได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มาตรฐานฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ

โดยมีขอบข่ายการบังคับใช้และระยะเวลาปรับเปลี่ยน แบ่งเป็น 2 ระยะ

แตกต่างกันตามขนาดการเลี้ยงสุกร ดังนี้

1. สุกรขุน ตั้งแต่ 1,500 ตัว ขึ้นไป หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 180 วัน และ

2. สุกรขุน ตั้งแต่ 500–1,499 ตัว หรือ สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 – 119 ตัว ระยะเวลาปรับเปลี่ยนไม่เกิน 3 เดือน

เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม

สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของไทยอย่างยั่งยืน

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook