รมช.ธรรมนัส มอบนโยบาย ส.ป.ก. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

NEWS Uncategorized

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบาย ส.ป.ก. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจในการบริหารจัดการพื้นที่ เพิ่มศักยภาพพื้นที่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน สนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพัฒนาองค์การให้ทันสมัย โดยนโยบายในการดำเนินงาน ปี 2562 นี้ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ทั้ง 12 เรื่อง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. มี 6 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. การสืบสาน ต่อยอดงานโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรวิชญา โครงการผืนดินพระราชทาน 5 จังหวัด การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเขตที่ดิน ส.ป.ก. ทั่วประเทศ โดยขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถนำไปต่อยอดได้

 

2. การส่งเสริมการตลาดนำการผลิต พัฒนาระบบตลาดและเชื่อมโยงการผลิต โดยขับเคลื่อนให้ ส.ป.ก. เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศไทย ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้แก่ครอบครัว และ ส.ป.ก. จะต้องเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า ส.ป.ก. ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร

 

3. การปรับปรุงกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

 

4. การพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ก่อนการจัดให้เกษตรกร โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมทั้ง ไฟฟ้า ประปา ที่อยู่อาศัย ฯลฯ

 

5. ลดความเหลื่อมล้ำของการถือครองที่ดินและสร้างความเท่าเทียมด้วยการปรับปรุงระบบที่ดินทำกิน โดยการเร่งออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับราษฎรที่มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายโดยเร็ว รวมทั้งการกำหนดขอบเขตแผนที่ ส.ป.ก. ให้ชัดเจนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งจัดที่ดินให้แก่ราษฎรและเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ

 

6. การใช้เงินกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยนำมาพัฒนาและยกระดับพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีศักยภาพ เช่น พัฒนาระบบน้ำ พัฒนาคุณภาพดิน เป็นต้น และขอให้แต่ละจังหวัดเขียนโครงการเข้ามายังส่วนกลาง เพื่อของบดังกล่าวไปพัฒนาพื้นที่ต่อไป
“ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนำข้อมูลไปสื่อสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแล ได้เข้าใจและนำแนวทางของ ส.ป.ก. ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร นอกจากนี้ ขอให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับนโยบายรัฐบาลให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็วด้วย” รมช.ธรรมนัส กล่าว

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook