อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Agri+


อ.ส.ค. จับมือ มหิดล ร่วมวิจัย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวัตถุดิบจากน้ำนมโคสดแท้ครั้งแรก จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้น้ำนมโคสดแท้ 100% เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมเตรียมเปิดตัวในปีหน้า

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากสถิติของ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 มากถึง 1.5 แสนคน

จากแนวโน้มดังกล่าวอ.ส.ค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้น้ำนมโคสดแท้100% ของ อ.ส.ค. เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ทีมนักวิจัยได้ใช้น้ำนมโคและข้าวจากเกษตรกรไทย มาเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับสินค้าในท้องตลาด ผลจากการวิจัยนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ High value product ที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร การเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยเป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหาร เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ป้อนสู่ตลาดในประเทศและระดับโลกได้อีกด้วย

อ.ส.ค. มีแผนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2567 ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและตอบโจทย์ตลาดในประเทศได้เป็นอย่างดี” นายสมพร กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาแพง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องบริโภคต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง ดังจะเห็นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ 1 มื้ออาหารต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 บาทขึ้นไปเฉลี่ยต่อวันที่ 5 มื้ออาหาร คือ ประมาณ 300 บาทต่อวัน

ด้วยเหตุนี้จึงมีการวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในประเทศไทยจากน้ำนมโคที่เลี้ยงในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นครั้งแรก

ที่ผ่านมาวัตถุดิบทดแทนคาร์โบไฮเดรตของอาหารทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้แป้งดัดแปลงจากข้าวโพด หรือมันสำปะหลังและข้าวยังไม่มีการใช้ร่วมกับโปรตีนจากน้ำนมเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่คิดค้นขึ้นนี้มีสูตร และกระบวนการผลิตที่มีความเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าพลังงานและปริมาณของสารอาหารครบถ้วนตามข้อแนะนำทางด้านโภชนาการ ของผู้ป่วยเบาหวาน

โดยวิจัยและพัฒนาขึ้น 2 สูตรด้วยกัน คือ
สูตรน้ำนมโค และสูตรน้ำนมโคปราศจากน้ำตาลแลคโตส แบบยูเอชที

สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรนี้ได้ผ่านการวิจัย พัฒนา ผลิตระดับอุตสาหกรรมและผ่านการรับรองคุณภาพด้านโภชนาการ อ้างอิงมาตรฐานหรือแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขององค์กรสุขภาพระดับสากล ความปลอดภัยและผ่านการทดสอบทางคลินิก ที่ยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตร มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ สามารถใช้บริโภคทดแทนมื้ออาหารได้สำหรับผู้ที่มีเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูง

โดยมีสูตรปราศจากน้ำตาลแลคโตสเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีภาวะการย่อยแลคโตสบกพร่อง และสามารถใช้บริโภคได้ในกลุ่มผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความต้องการพลังงานและเสริมสารอาหาร.