โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

Livestock+

โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ รับการจัดสรรงบ ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร จำนวน 6,576,400 บาท ก่อสร้างโครงการ Feed center จำหน่ายให้สมาชิกและสหกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยลดต้นทุนผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตน้ำนม ให้มีต้นทุนที่มีความเหมาะสม

ทั้งในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อตัวแม่โค และการลดต้นทุนการผลิต ถ้าสามารถทำทั้ง 2 แนวทางนี้พร้อมกันไปได้ จะทำให้ขีดการแข่งขันของน้ำนมของเกษตรกรชาวไทยสามารถแข่งขันได้ ซึ่งสหกรณ์ โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เป็นสหกรณ์โคนมที่มีความเข้มแข็ ง พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมี วินัยในการเลี้ยงโคนม มีความรักในอาชีพ มีความผูกพันธุ์ โดยร่วมกันสร้ างจรรยาบรรณในการผลิตน้ำนมที่มี คุณภาพ รวมถึงได้มีการรวมตัวกันเป็ นสหกรณ์ที่เข็มแข็ง และมีแนวคิดที่จะทำให้การเลี้ยงโคนมทั้งระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ ยงโคนมในการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุ ณภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ในปี 2559 ให้สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ในโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 7,700,000 บาท ในการดำเนินโครงการธนาคารโคทดแทนฝูง และการผลิตอาหารหยาบ TMR แก่ลูกโคสาวในโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดภาระเลี้ยงลูกโคและโคสาว

โดยรับฝากลูกโคอายุระหว่าง 4 – 6 เดือน จากสมาชิกมาเลี้ยงดูในฟาร์ม เพื่อเลี้ยงดูตามหลักวิชาการจนกระทั่งโตเป็นแม่โคสาวท้อง 3 เดือน พร้อมให้สมาชิกมาไถ่ถอนคืน ซึ่งสมาชิกจะไดัรับประโยชน์ จากต้นทุนที่ลดลงจากการเลี้ยง อีกทั้งยังช่วยให้ได้ผลผลิตที่ มีคุณภาพผ่านการบริหารจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์สุขอนามัยสัตว์ที่ เหมาะสม

โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไชยปราการ

ในปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร จำนวน 6,576,400 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ Feed center เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ และสหกรณ์โคนมในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ เป็นสมาชิก สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายได้

“ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือ มีความชัดเจนในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมตั้งแต่ต้นทางจนถึ งปลายทางอย่างมีระบบ และพัฒนาสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ที่เป็นจุดแข็งและเป็นการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้ผู้เลี้ยงโคนมมีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น และสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง ทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสั งคมของอำเภอไชยปราการได้อย่างมั่ นคงและยั่งยืน รวมทั้งทำให้การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิ กประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคต” นายลักษณ์ กล่าว