เบทาโกร วางเป้าหมายสู่ Net Zero

NEWS

เบทาโกร กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย คุณปัทมา บุญพรม ผู้อำนวยการโรงงาน (ตรงกลาง) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) ตามมาตรฐานสากล และแผนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


.
ที่ผ่านมา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 และมีการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการลดการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) การปรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และการสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน เป็นต้น.