กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”

Agri+

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดตัวแอพพลิเคชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มแม่นยำ"
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวแอพพลิเคชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร นวัตกรรมการเกษตร เพื่อสร้างทักษะของเกษตรกร ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้ และเป็นการสนับสนุนประเทศไทยสู่ยุคเกษตรกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”

การดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความมั่งคงและยั่งยืน โดยอาศัยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการสื่อสาร และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำมาพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างทักษะและผลักดันเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ให้สอดคล้องและรองรับแนวคิด Digital Economy ของภาครัฐ เพื่อทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า และขยายผลการการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ดังนั้น เกษตรกร Young Smart Farmer จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเอง และเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ไปสู่ภาคการเกษตรไทย

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”