กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี

Agri+

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชีและสอบบัญชี ขับเคลื่อนงานด้วยความ เที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 12 มีนาคม ของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปี 2562 นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ครบรอบปีที่ 67 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง

"<yoastmark

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่สำคัญตามภารกิจและนโยบายรัฐบาลตามบทบาทและพันธกิจ 3 ด้าน แบ่งเป็น ด้านแรก คือ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในรูปแบบการเป็นผู้สอบบัญชีเอง และการควบคุมกำกับการสอบบัญชีของภาคเอกชน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 12,500,000 คน รวมทั้งผู้ที่จะใช้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งในเรื่องนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เร่งพัฒนาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีให้เป็น CYBER AUDITOR เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการประกอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นับวันจะมีการพัฒนาแข่งกับธุรกิจเอกชนอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงานประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้านที่สอง คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตามแผนบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนและการตลาดที่เหมาะสม โดยเล็งเห็นว่า ถ้ารู้จักเพียงแต่ทำมาหากินแต่ไม่รู้จักทำบัญชี ยากที่จะประสบความสำเร็จ อันจะเป็นการสนับสนุนให้การประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง  อย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี

ด้านที่สาม คือ การสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเด็กนักเรียน ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้เกิดปัญญาในการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการออม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๗ ปี โดยภายในงานยังจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี