แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่

กฎหมายสหกรณ์ใหม่ กับแนวทางการบริหารการเงิน

Agri+

กฎหมายสหกรณ์ใหม่ กับแนวทางการบริหารการเงิน

กฎหมายสหกรณ์ใหม่ กับแนวทางการบริหารการเงิน ชสอ. เปิดสัมมนาเติมความรู้สหกรณ์สมาชิก แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่ มุ่งพัฒนาสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เน้นกำไรสูงสุด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)  เป็นประธานเปิดสัมมนา “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมาย สหกรณ์ใหม่” บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ. จำนวน 100 สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) จังหวัดนนทบุรี

แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่
สัมมนาเติมความรู้ แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารเงินเป็นกิจกรรมหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกเหนือจากธุรกรรมสินเชื่อ การระดมเงินทุน เงินกู้และเงินฝากประเภทต่างๆ ผู้บริหารของสหกรณ์จึงมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และนำไปใช้ในการสนับสนุนสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสหกรณ์ ทั้งนี้ การบริหารเงินจะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ใหม่ ดังนั้น ชสอ. จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่ และสามารถนำไปใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

บรรยากาศ การสัมมนาเติมความรู้
บรรยากาศ การสัมมนาเติมความรู้

“การบริหารเงินของสหกรณ์ มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ได้ยึดกำไรสูงสุด ฉะนั้น การลงทุนของสหกรณ์ ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบของแต่ละสหกรณ์ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด”ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. กล่าว

แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่
แนวทางบริหารการเงินภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ใหม่
บรรยากาศ การสัมมนาเติมความรู้
บรรยากาศ การสัมมนาเติมความรู้