“พลิกฟื้น ผืนดิน” ส่งเสริมเกษตรกรไทย เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า จัดทำโครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน ช่วยเหลือเกษตรกร

Agri+

โครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้า จัดทำโครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน  ช่วยเหลือเกษตรกร มุ่งให้ความรู้และแนวทางในการบำรุงและปรับปรุงดิน  โดยรวบรวมองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 40 ปี ส่งผ่านไปสู่เกษตรกรไทย ให้โอกาสเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูลความรู้  พร้อมจัดแปลงสาธิตเรื่องดินให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการบริหารจัดการเรื่องดิน เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

โครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” ช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน ช่วยเหลือเกษตรกร

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ที่ ได้สั่งสมมาตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจกับเกษตรกรไทยร่วม 40 ปี บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรพบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เราได้พบว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการทำเกษตรกรรมที่จะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามดีนั้น ก็คือ “ดิน” ทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน  บริษัทฯ จึงเห็นว่า “ดิน” เป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชทุกชนิด โดยดินที่ดี มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ไร้สารเคมี จะทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมดิน ดังนั้น ในโอกาสที่ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นปีที่ 40 บริษัทฯ จึงดำริที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการบำรุงดิน และปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่บริษัทฯได้พัฒนามาถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบำรุงดินและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรรมไทยรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้มีการผลักดันภาคการเกษตรของไทยทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศอีกด้วย

โครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” ช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน ช่วยเหลือเกษตรกร

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดิน ทั้งจากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มาถ่ายทอด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอินทรียวัตถุในดิน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน, การทำเกษตรไม่เผา เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรม, โครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง  ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินทำกินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และในปีนี้เอง บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดความรู้เรื่องดินไปยังกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ผ่านโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp และ โครงการ KUBOTA Farmer Academy โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนต่างตระหนักดีว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะทำการเกษตร  ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจด้านการเกษตรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรมากขึ้น”

นายสมศักดิ์ กล่าวในท้ายที่สุดว่า โครงการพลิกฟื้น ผืนดินในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องดิน และสร้างการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดิน พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เราวางแผนไว้ในปีนี้ ที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แฟนเพจ Agriplusnews