กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย

กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย

Agri+

กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย

กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย มกอช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด พัฒนาโรงคัดบรรจุผักสดและผลไม้ ตามมาตรฐาน GMP พร้อมเสริมความรู้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace

นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน และคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมมาตรฐาน ลงพื้นที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรรจุผักและผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด โดยมีนางสาวรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและแนะนำขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ปลอดภัย GAP  ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร

“มกอช. ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด เรื่อง “การจัดทำระบบมาตรฐานโรงคัดบรรจุจนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP”พร้อมทั้งให้การสนับสนุน เรื่อง การจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตผักปลอดภัยของสหกรณ์ฯให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการสนับสนุนของ มกอช. ในเรื่องต่างๆ ทำให้สหกรณ์ฯ ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ตลาดโมเดิร์นเทรดเข้ามาสั่งซื้อผลผลิต ได้แก่ ท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต และกลุ่มธุรกิจเครือเดอะมอลล์” นางจิรนันท์กล่าว

ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ ได้นำนำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกรผ่านโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กรีนมาร์เก็ต  พิษณุโลก จำกัด ในมิติการนำมาตรฐาน มายกระดับการผลิตผักปลอดภัยอีกด้วย

ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ขั้นตอนการคัดบรรจุผักสดและผลไม้ของเกษตรกร
ตลาดอาหารปลอดภัย
ตลาดอาหารปลอดภัย
ตลาดอาหารปลอดภัย
ตลาดอาหารปลอดภัย
กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย
กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ตลาดอาหารปลอดภัย