แม็คโคร ย้ำภาพลักษณ์แหล่งรวมอาหารสดคุณภาพ

Agri+

แม็คโคร ย้ำภาพลักษณ์แหล่งรวมอาหารสดคุณภาพ ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ Q สถานที่ป้องกันการปนเปื้อน COVID-19 ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

แม็คโคร ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารสด ตามมาตรฐาน มกอช โดยล่าสุดได้รับรองสถานที่จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน Q ตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดี โดยมองหาสินค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะเครื่องหมาย Q อันเป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมาตรฐานการตรวจสอบทั้งทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร

โดยล่าสุดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอข) มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแม็คโครได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองเครื่องหมายนี้ เป็นการยืนยันมาตรฐานของแม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและอาหารสด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารสดคุณภาพ  แม็คโครจึงมุ่งมั่นสนับสนุนสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มกอช (เครื่องหมาย Q) ซึ่งในปัจจุบัน มีสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q แล้วกว่า 30% และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนให้ได้ทั้งหมด โดยมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญ และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย

“เป็นเวลากว่า 10 ปีที่แม็คโครได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรไทย พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์และผลักดันให้ เกษตรกรและคู่ค้า ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพและขอรับรองตราสัญลักษณ์ Q จาก มกอช. เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย”