MOC Biz Club Expo 2018 โชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

MOC Biz Club Expo 2018 โชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

EVENTS

MOC Biz Club Expo 2018 โชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดงาน ‘ MOC Biz Club Expo 2018 ’ มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกาศศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่เวทีการค้าระดับโลก

นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) ว่า งานในวันนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทชั้นนำของไทยนำสินค้าของดีระดับประเทศเข้ามาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายกว่า 400 ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวคิดเสริมสร้างและยกระดับธุรกิจฐานรากที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดในระดับโลก โดยชูสินค้าที่มีความโดดเด่น เน้นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจากแต่ละท้องถิ่นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEs หรือคนตัวเล็ก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’  ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการร่วมกันคิด พัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่

"<yoastmark

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยแสดงศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้สมาชิก MOC Biz Club โดยการจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย

  1. ) การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีของเด่น และอาหารเลิศรส 4 ภาค จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  และเส้นทางสายไหม พบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมซึ่งมีความโดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. ) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
  3. ) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน
  4. ) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

“เชื่อมั่นว่างานนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดช่วยสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ  ซึ่งจะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกันในเครือข่าย สร้างพันธมิตรทางการค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อกระตุ้นและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว

"<yoastmark

"<yoastmark