คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย

คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ส่งมอบสัญญา กว่า 5,000 ราย

Livestock+

คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย

คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย
คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งมอบสัญญาฉบับ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง cp ปรับปรุงตามแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก ที่มีความถูกต้อง เปิดเผย และเป็นธรรม แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ครบทั้ง 5,214 รายแล้ว

cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย
cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย

ภายหลังจากที่ซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ของ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ซีพีเอฟถือเป็นบริษัทแรกที่ทำประกันภัยความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรในรูปแบบประกันรายได้ด้วย

cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย
cp ส่งมอบสัญญาเกษตรกร กว่า 5,000 ราย

“ปัจจุบันสัญญาของโครงการทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งเกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2561 จะได้รับสัญญาใหม่ในทันที จึงช่วยสร้างความมั่นใจแก่ทั้ง 2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่พี่น้องเกษตรกรดังที่ทำมาตลอด 41 ปี โดยถือเป็นหนึ่งในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญยังมุ่งผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในโครงการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน และเป็นต้นทางการอาหารปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ และบริษัทได้คัดเลือกฟาร์มของเกษตรกรที่มีการจัดการมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นให้เป็น

“ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมืออาชีพ”

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เพื่อนเกษตรกรเพื่อให้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเองต่อไป” นายณรงค์กล่าว.