รับฟรี ! คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร

ฟรี คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร ฉบับ โรค ASF อหิวาต์แอฟริกาสุกร

PIG&PORK

ฟรี คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร ฉบับ โรค ASF อหิวาต์แอฟริกาสุกร

รับฟรี !
คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร
ฉบับ โรค ASF อหิวาต์แอฟริกาสุกร
เขียนโดย : ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล
ในงานประชุมใหญ่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
4 ธันวาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ
โดย พิก แอนด์ พอร์ค

รับฟรี ! คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร
รับฟรี !คู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกรฉบับ โรค ASF อหิวาต์แอฟริกาสุกร เขียนโดย : ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล