รับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Uncategorized

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการหารือและรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยจะเร่งพิจารณาตามข้อเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา