ช่อดอกกัญชาแห้ง สิ่งต้องห้ามนำเข้าผิด พรบ. กักพืช

Agri+

ด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิตรวจพบการนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตาม พรบ.กักพืชฯ


       นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าดอกกัญชาแห้งรวม ๙.๕ กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ผู้รับสินค้าในนาม JULPAS KRESOPON นำเข้ามาโดยเที่ยวบิน FX๖๑๙๕ จากสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกัน ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการประสานงานให้เข้าตรวจสอบดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนมากับสินค้าอื่นๆ อีกเพิ่มเติม


     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รายงานให้ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบและท่านรัฐมนตรีฯ ได้มีข้อสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากร ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ขยายผลในการให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.กักพืชฯ ในส่วนของการควบคุมพืชตระกูลกัญชา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป


       กรมวิชาการเกษตรขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การนำเข้าพืชตระกูลกัญชาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กำหนดให้ทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามตามรายละเอียด ดังนี้


       ๑. ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชสกุลแคนนาบิส.(Cannabis.L.) เช่น ดอกกัญชา เป็นต้น จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
       

๒. การนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านตรวจพืช ผู้นำเข้ากระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ และมีบทกำหนดโทษตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       

๓. การปฏิบัติตามข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขต้องดำเนินการ ดังนี้
            ๓.๑) การนำเข้าอาหารสำเร็จรูป ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตาม พรบ.อาหารฯ ที่ อย.รับผิดชอบ
            ๓.๒) การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์
            ๓.๓) การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น การนำเข้าเส้นใยกัญชงในอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องแนบใบอนุญาตทำโรงงานสิ่งทอ เป็นต้น
            ๓.๔) การนำเข้าทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชามาเป็นวัตถุดิบในข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย       ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลกัญชาอนุญาตนำเข้าในส่วนเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง จากทุกประเทศ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ.๒๕๖๕ และผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืชต้องขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ต้องมีหนังสือรับรองส่วนขยายพันธุ์พืชว่ามิใช่พืชตัดต่อสารพันธุกรรม (Non GMOs Certificate) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากประเทศต้นกำเนิดสินค้า และต้องผ่านการตรวจสอบศัตรูพืชจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้นำสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน GAP พืชตระกูลกัญชาไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ปัจจุบันได้รับการรับรอง GAP ในแปลงปลูกพืชตระกูลกัญชาไปแล้วทั้งสิ้น ๑๒ ราย
       หากพบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ