การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7

ประชุมคณะกรรมการร่วม ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Agri+

ประชุมคณะกรรมการ ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ประชุมคณะกรรมการร่วม ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืช ระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of Thailand – New Zealand Joint Sanitary and Phytosanitary Measures Committee Meeting) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นประธานร่วมกับ Mr. Bill Jolly ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (MPI) ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (MPI) และสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

“ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎ ระเบียบในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ  รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในอนาคต ที่จะมุ่งเน้นที่การจัดทำระบบแลกเปลี่ยนใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์และการจัดทำความเท่าเทียมด้านการมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง เพื่อการอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรและอาหารและยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช.
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช.

นางสาวเสริมสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการนำเข้าปลาสวาย (Pangasius spp.) ให้แก่ประเทศไทย เพิ่มเติมจากปลานิลที่ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปได้ก่อนหน้านี้ ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จจากการเจรจาขอเปิดตลาดภายใต้กรอบการประชุม Th – NZ Joint SPS Committee Meeting ซึ่งขณะนี้ร่างฯ  ดังกล่าวอยู่ในขั้นเปิดรับข้อคิดเห็น คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและเปิดตลาดได้ในเร็วๆ นี้

"<yoastmark

การประชุมร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
การประชุมร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
การประชุมร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
การประชุมร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7