Probiotic จากงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพ

Agri+

งานแถลงข่าวโดยความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ภาคเอกชน บริษัท เค. เอ็ม. พี. ไบโอเทค จำกัด นี้ เป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก จากงานวิจัยนวัตกรรม ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเทศไทย

จากการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ในการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ ตามเกณฑ์มาตราฐานนานาชาติ กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ในการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร งานวิจัยได้ผ่านการทดสอบชนิดสายพันธุ์อย่างถูกวิธีด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก และ ความปลอดภัยในการนำมาใช้ประโยชน์ โดยแสดงผ่านผลงานตีพิมพ์มากกว่า 30 ฉบับ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนานาชาติ และมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะในการป้องกันฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ

ในเวลาต่อมาได้ขยายการวิจัยเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เพื่อสร้างสมดุลจุลินทร์ในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ และต้านเชื้อก่อโรค นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ นมอัดเม็ด เม็ดอม ผงโพรไบโอติก และเวชสำอาง จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศ และขยายสู่ต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้โพสต์ไบโอติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ได้จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท เค. เอ็ม. พี. ไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้รับการพัฒนางานวิจัยจากศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล และคณะวิจัย จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เป็นส่งต่อเทคโนโลยี สู่การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก และโพสต์ไบโอติก และ Heat Killed Probiotics ในระดับโรงงาน ตามมาตรฐาน อย. เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก และโพสต์ไบโอติก และ Heat Killed Probiotics ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

ความร่วมมือนี้มุ่งหวังให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างนวัตกรรมโพรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์  สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้

ทั้งนี้ บริษัท เค. เอ็ม. พี. ไบโอเทค จำกัด มีความพร้อมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติก, โพสต์ไบโอติก และ Heat Killed Probiotics โดยมีกำลังผลิต 60,528 ลิตร/ปี เพื่อให้ผงโพรไบโอติก 10,368 กิโลกรัม/ปี ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

นายสัตวแพทย์ไพรัช ธิติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

บริษัทฯ มีความยินดีในการร่วมมือกับนักวิจัย, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และ Strat Up ต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก, โพสต์ไบโอติก และ Heat Killed Probiotics ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในราคาที่ยุติธรรม นำพามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ฯ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า ขอบคุณที่เลือกเค.เอ็ม.พี.ฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ.