พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ หมอดินอาสา

พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ หมอดินอาสา

Agri+

พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ หมอดินอาสา

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตร หมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 ” โดยมี นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลรับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ทราบถึงแนวทางของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดสู่เพื่อนบ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไปได้ ซึ่งมีหมอดินอาสาประจำตำบลจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รวม 63 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

หมอดินอาสา
หมอดินอาสา

นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ หวังว่าได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 และพาหมอดินอาสามาศึกษาดูงานในพื้นที่ทำเกษตรของจังหวัดกระบี่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสาเหล่านี้ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรม

พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา
พัฒนาที่ดินภูเก็ต ยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา