งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561 วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561

ประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561 วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561

EVENTS

ประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561 วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด่านปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดแพะ 2561 งานแพะแห่งชาติ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า “ในปี 2561 กรมปศุสัตว์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การ ประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน แพะเนื้อเพศผู้ – เพศเมีย/แพะนมเพศผู้ – เพศเมีย รวม 4 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ ให้ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ”

เพื่อเป็นการสนองนโยบายตลาดนำการผลิตของ กระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561 เป็นการกระตุ้นเกษตรกรเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด่านปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะมากขึ้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ อะกรี พลัส ว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพการเลี้ยงแพะ และสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นตลาดนำการผลิต

ประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

โดยจากสถิติการเลี้ยงแพะในประเทศ ปี 2560 มีจำนวนแพะทั้งหมด 652,964 ตัว เกษตรกรจำนวน 51,851 ครัวเรือน โดยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ในพื้นที่ ภาคกลาง 221,353 ตัว (ร้อยละ 33.89)

ภาคตะวันออก 12,078 ตัว (ร้อยละ 1.84)

ภาคเหนือ 49,424 ตัว (ร้อยละ 7.56)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46,478 ตัว (ร้อยละ 7.11)

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวนแพะมากที่สุดถึง 323,631 ตัว (ร้อยละ 46.56) นอกจากนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 473 กลุ่ม ใน 45 จังหวัด ในพื้นที่ 6 เขต (เขต 1 3 6 7 8 และ 9 ) มีชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด 45 จังหวัด เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต 6 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์จึงจัดให้มีการจัดงานแพะแห่งชาติขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดมาแล้ว จำนวน 14 ครั้ง โดยในปี 2561 จะดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดการบริโภคแพะ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ สานสัมพันธ์กลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในทุกระดับมีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปผลผลิต รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ การอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์

ด้านวิชาการได้เปิดเวทีให้มีการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ประชุมวิชาการ เวทีเสวนาเกษตรกร และเวทีสานสัมพันธ์ ระหว่างตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ที่สำคัญภายในงานได้จัดให้มีการประกวดแกะ ประกวดแพะ 2561  จำนวน 7 ประเภท 27 รุ่น รวม 81 รางวัล (ประกวดแพะ 6 ประเภท 25 รุ่น/แกะ 1 ประเภท 2 รุ่น) การประกวด/จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก เนื้อ/น้ำนมแพะ รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันและสันทนาการต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และเกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้น

งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561
งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561

 

งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561
งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561
งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561
งานแถลงข่าว งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2561