Government and Organizer meeting in Hanover, Germany

Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018

EVENTS

Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018

Agriculture technology
Agriculture technology

เดือนสิงหาคมนี้ อุตสาหกรรมเกษตรไทยจะถูกจับตามองให้จากทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อกรุงเทพ จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวน ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 จากแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ซื้อต่างให้ความสนใจที่จะมาเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

จากข้อมูลทางสถิติระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่ผลิตอาหารเสมือนครัวของเอเชีย ตามผลการรายงานของรัฐบาลอินเดีย เผยว่า ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 680 ล้านยูโร (เมื่อปี 2014) เป็นผลมาจากการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐานของประชากรไปยังประเทศที่มั่นคงกว่า จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศอย่างต่อเนื่อง

การทำเกษตรกรรมและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานแบบดั้งเดิมจำนวนมาก จากตัวเลขสถิติปี 2017 ชี้ชัดว่า 33% ของ 38.4 ล้านคนทำอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในภาคเกษตรกรรม แต่นับเป็นสถิติที่น้อยลงกว่าปี 1995 ที่มีผู้ทำอาชีพด้านเกษตรกรรมต่ำลงไปกว่า 5 ล้านคน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลิกจ้างแรงงานในภาคเกษตรและหันเหมาเริ่มใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าช่วย นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนี้ได้คลอบคลุมไปยังหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Government and Organizer meeting in Hanover, Germany
Government and Organizer meeting in Hanover, Germany

จากความเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นประตูให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วีเอ็นยูฯ และ ดีแอลจี อินเตอร์เนชั่นแนล สองผู้จัดงานยักษ์ใหญ่จึงร่วมมือกันจัดสุดยอดงานแสดงสินค้าและ เทคโนโลยีพืขไร่พืชสวนแห่งเอเชีย หรืองาน “Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในธีมการจัดงาน “ทางออกสำหรับทุกปัญหาของภาคเกษตรกรรมเอเชีย – Solutions for Horticulture and Agricultural Industries” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเวทีเจรจาธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรจากยุโรปสู่เอเชีย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เรียนรู้ถึงการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สอดคล้องไปกับนโยบายภาคเกษตรของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อลดความต้องการการใช้แรงงานมนุษย์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด ภาครัฐตระหนักเสมอถึงการเสริมสร้างความแช็งแกร่งให้ธุรกิจเกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดการส่งออกไปยังทั่วโลก ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกำไรสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว เครื่องจักรกลที่มีบทบาทสูงสุดในภาคเกษตรไทยคงหนีไม่พ้น รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเครื่องจักรกลอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายในฟาร์มเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่นักธุรกิจจับตา นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์ เกษตรกรต่างเริ่มหันความสนใจมาที่เทคโนโลยีเรือนกระจกอัจฉริยะที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมพืชสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันและการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตอาหารส่งออกไปสู่ตลาดโลกต่อไป

Agriculture technology
Agriculture technology

เปิดตัวโซนการจัดแสดงใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ ‘Systems & Components’

ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA หรือ งานแสดงสุดยอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 มีการเปิดตัวโซนแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ ‘Systems & Components’ ซึ่งจะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรมระดับประเทศ ภายในโซนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก การจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิต และอะไหล่เครื่องจักรจากผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (OEM) โดยตรง ตลอดจนการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ล่าสุด แบบครบวงจรการผลิต ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบไฮโดรลิกส์ เพลาขับ กระปุกเกียร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ จากผู้ผลิตระดับโลก โซนนี้จะกลายเป็นเสมือนจุดนัดพบที่สำคัญของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา จัดซื้อจัดหา นักวิศวกรรมเครื่องจักรกล เป็นอีกโซนที่นักลงทุนและผู้ซื้อรายสำคัญจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ความร่วมมือกันของภาครัฐ สมาคมนานาชาติ และผู้ประกอบการชั้นนำเพื่อกระตุ้นตลาดภาคเกษตรเอเชีย

ในส่วนของงาน Horti ASIA หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นงานเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจร คลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเรือนกระจกจากนานาประเทศ จัดอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี ในปี 2018 นี้ งาน Horti ASIA เผยพันธมิตรการจัดงานร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ หรือ International Society for Horticultural Science: ISHS เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติร่วมกันผ่านทางการประชุมวิชาการต่อไป

Agriculture technology
Agriculture technology

นอกจากนี้ผู้จัดเผยถึงความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรระดับนานาชาติที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งสองงานในปีนี้ โดนได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย), สมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ (ISHS), สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE), สมาพันธ์สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ReCaMa), สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI), สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าและเทคโนโลยีเกษตรกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งสถานอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และ สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

ในส่วนของผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเปิดตลาดการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียอย่างคับขั่ง ในงาน AGRITECHNICA ASIA มีรายนามบริษัทชั้นนำ ดังนี้  บริษัท AGCO Holding (สิงคโปร์) Pte. Limited; Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH (เยอรมัน); Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. (ตุรกี); FLIEGL Agrartechnik GmbH (เยอรมัน); KUHN S.A. (ฝรั่งเศส); Maschio Gaspardo S.p.A. (อิตาลี); Minos Agricultural Machinery (ตุรกี); Pöttinger Landtechnik GmbH (ออสเตรีย); and Jiangsu World Agricultural Machinery (จีน) เป็นต้น ในส่วนของงาน Horti ASIA ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำ อาทิ Yara Thailand (ประเทศไทย) ; Priva International Beijing Ltd. (เนเธอร์แลนด์); East-West Seed International Limited (เนเธอร์แลนด์); Xarvio (Bayer AG) (เยอรมัน); and Richel Group (ฝรั่งเศส) เป็นต้น