International Symposium on Data Driven Breeding

EVENTS

สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) ร่วมกับ Kazusa DNA Research Institute, University of Tokyo และ ListenField ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ International Symposium on Data Driven Breeding ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์ และนักพัฒนาระบบสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์โดยใช้แบบจำลองการคัดเลือกจีโนม ซึ่งพัฒนาขึ้นในโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เชิงยุทธศาสตร์ หรือ SIP ภายใต้การสนับสนุนของ Office Cabinet ประเทศญี่ปุ่น และเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการเผยแพร่วิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางลงทะเบียน https://web.apsaseed.org/events/intl-ddb-symposium