การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข

มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข

EVENTS

มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ เน้นการทำวิจัยสู่ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างชุมชนฐานะรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง เมื่อวันที่ 29 ก.ย.61 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561  เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ ภาวะผู้นำกับการศึกษายุคใหม่” โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
มหาวิทยาลัยเกริก ประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
มหาวิทยาลัยเกริก ประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริก สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ประชาชนปีๆ หนึ่งหลายร้อยหลายพันคน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก มีการเตรียมพร้อมศักยภาพด้านการศึกษาให้มีความรู้ไปพร้อมกับความทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่มุ่งเน้นการศึกษาเข้าสู่การปฎิบัติจริงผ่านงานวิจัย ที่ไม่ใช่แค่วางบนหิ้ง แต่สามารถจับต้องงานวิจัยได้อย่างใกล้ชิดและมีประโยชน์ โดยเฉพาะกับภาคประชาชนที่เน้นงานให้เข้าไปใกล้ชิดมากขึ้น  สำหรับปีนี้มีงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 148 บทความ  หัวข้อที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็นไปตามวิชาชีพของนักศึกษาที่เข้ามาเรียน เพื่อนำไปต่อยอดสู่อาชีพที่ทำอยู่ให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไป

มหาวิทยาลัยเกริก ประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
มหาวิทยาลัยเกริก ประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของผู้นำเสนอบทความวิจัยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และในปีต่อๆ ไป ทางมหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมให้ผู้ทำวิจัย นำผลงานวิจัยลงสู่ชุมชนมากขึ้น เป็นการสร้างงานวิจัยให้มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นที่จับต้องได้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข
การประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนเป็นสุข