น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก ซีพีเอฟ

การเลี้ยงสัตว์ หมู-ไก่ ใช้เคล็ดลับ หลัก 5 หัวใจการผลิต

Livestock+

การเลี้ยงสัตว์ หมู-ไก่ ใช้เคล็ดลับหลัก 5 หัวใจการผลิต

การเลี้ยงสัตว์ ด้วย หลักการ 5 หัวใจการผลิต พันธุ์ดีอาหารดีโรงเรือนดีการจัดการดีป้องกันโรคเข้มงวด ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกประเภทสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดโรคและปลอดภัย สู่ผู้บริโภค

"<yoastmark

กระบวนการผลิตสัตว์ตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสาร ปลอดภัย และปลอดจากโรคระบาด โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ นับตั้งแต่ การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ โดยทีมงานนักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์  ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ขณะเดียวกันสัตว์ต้องได้รับอาหารที่ดี จากการที่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับสุกรและไก่ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัย ทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ และตรงกับความต้องการของสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ดี ภายใต้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System) หรืออีแวป ที่สามาถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สัตว์จึงอยู่อย่างสบาย ไม่เครียด กินอาหารได้มาก และเจริญเติบโตดี ไม่ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา

"<yoastmark

ขณะเดียวกัน ต้องมีการจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์ที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ซีพีเอฟยังได้ได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีระบบโรงเรือนปิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้กับการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ผู้เลี้ยงสามารถตรวจสอบและติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์ในฟาร์มได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าโรงเรือนช่วยป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่ง

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผลิตสัตว์มีประสิทธิภาพคือ การป้องกันโรคที่ดี โดยแยกพื้นที่ภายในฟาร์มและภายนอกให้ชัดเจน บุคลากรที่จะเข้าไปภายในฟาร์ม จะต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดที่ฟาร์มจัดไว้ ยานพาหนะที่จำเป็นต้องเข้าไปภายในฟาร์มจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อ และมีระบบการตรวจติดตามสุขภาพสุกรอย่างสม่ำเสมอ ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมถึงนำระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) มาใช้ และสื่อสารให้ฟาร์มของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ทั้ง 5 หัวใจการผลิต ทำให้สัตว์ในฟาร์มของทั้งซีพีเอฟและของเกษตรกรทุกแห่ง มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคระบาด และปลอดสาร” น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าว

น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก ซีพีเอฟ
น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ หลักการ 5 หัวใจทั้งพันธุ์ที่ดี อาหารดี โรงเรือนดี การจัดการดี และการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เป็นหลักพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐาน ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งฟาร์มที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด หรือในโรงเรือนแบบปิดที่เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพ อัตราเสียหายต่ำ ต้นทุนการผลิตสัตว์ต่อหน่วยลดลง จากจำนวนสัตว์ที่จับออกได้มากขึ้น และสุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง