เนื้อไก่ไทย ไร้สารเร่งโต

เนื้อไก่ไทย ไร้สารเร่งโต

Livestock+

เนื้อไก่ไทย ไร้สารเร่งโต

Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่ ย้ำไก่เนื้อปลอดภัยไร้สารเร่งโต ชูไข่ไก่สุดยอดโปรตีน คลายสงสัยอุตสาหกรรมไก่เนื้อปลอดสารเร่งการเจริญเติบโต ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง แนะควรกินไข่ทุกวัน ไข่เหมาะกับคนทุกวัย อยากให้กินไข่ 300 ฟองต่อคนต่อปี

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ ในฐานะ “Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่” เปิดเผยกับ อะกรี พลัส ว่า Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิดควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทยที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ ที่ปลอดภัย ปลอดสาร ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้เนื้อไก่ของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปตามลำดับ โดยมีประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

“ที่ผ่านมายังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อไก่ถูกกล่าวหาว่ามีฮอร์โมนเร่งโต ทำให้ผู้บริโภคเสียโอกาสที่จะได้รับอาหารโปรตีนคุณภาพดีและมีมาตรฐานระดับโลก ขอย้ำว่าในกระบวนการผลิตไก่เนื้อในอุตสาหกรรม ไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตอย่างเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมายและผิดข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ที่สำคัญการเลี้ยงไก่ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายพันธุ์ไก่จากการปรับปรุงพันธุ์ตามธรรมชาติ อาหารสัตว์มีการค้นคว้าวิจัยจนได้สูตรอาหารที่เหมาะสม การเลี้ยงที่มีมาตรฐาน และการปัองกันโรคที่เข้มงวด”

นายสัตวแพทย์ สมชวนกล่าวและว่า

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคมาโดยตลอด ด้วยการมอบหมายให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เน้นการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจฮอร์โมนและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ปีกเป็นประจำ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท้องที่ต้องอนุญาตก่อนที่จะมีการนำไก่เข้ากระบวนการแปรรูป และจากรายงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในช่วงปี 2553–2560 ที่มีการสุ่มตัวอย่างสัตว์ปีก 2,543 ตัวอย่าง ไม่เคยพบฮอร์โมนตกค้างแม้แต่ตัวอย่างเดียว ที่สำคัญไทยยังได้รับข่าวดีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากหน่วยงาน CNCA ได้ประกาศรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้แช่แข็งสัตว์ปีกของไทยเป็นครั้งแรก จำนวน 7 โรงงาน ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑเนื้อไก่ของไทย

“วันนี้เราสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ที่เป็นสุดยอดแหล่งโปรตีนสำคัญที่สามารถรับประทานได้ทุกวัน เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และมีราคาไม่แพง”

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

เนื้อไก่ไทย ไร้สารเร่งโต
เนื้อไก่ไทย ไร้สารเร่งโต