มาตรการรัฐ รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

มาตรการรัฐ รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

PIG&PORK

มาตรการรัฐ รับมือโรค อหิวาต์แอฟริกาสุกร

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมรับมือโรค อหิวาต์แอฟริกาสุกร มุ่งดำเนินการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคหรือการนำเข้าสุกร เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสุกรของประเทศไทย

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ระยะ 8 มาตรการ โดยเสนอเป็นวาระแห่งชาติ มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นเงินจำนวน 1,822,542,900 บาท ประกอบด้วย

มาตรการรัฐ รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
มาตรการรัฐ รับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

1) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

2) การทำลายและค่าชดใช้ในการทำลายสุกรและซากสุกร และ

3) งบกลางในปีงบประมาณ 2562 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินใช้เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สำหรับแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย ที่มีระยะการดำเนินการ 3 ระยะ ประกอบด้วย

1) ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาด

2) ระยะเผชิญเหตุการระบาด และ

3) ระยะหลังเผชิญเหตุการระบาด ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการใน 8 มาตรการ คือ

1) การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ

2) การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม

4) การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค

5) การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

6) การพัฒนาการควบคุมโรค

7) การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และ

8) การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจยึดผลิตภัณฑ์และผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ (ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2561 – 27 ก.พ. 2562) สามารถตรวจยึดได้ที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี และสนามบินนานาชาติอู่จะเภา มีจำนวนรวม 209 ครั้ง ปริมาณ 5,766 กิโลกรัม มีจำนวนส่งตรวจ 331 ตัวอย่าง มีผลการตรวจที่ให้ผลบวก จำนวน 22 ตัวอย่าง

“อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะไม่ติดต่อมาถึงคน แต่โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ไม่มียาในการรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการตายของสุกรสูง สุกรที่ป่วยแล้วไม่ตายจะเป็นพาหะตลอดชีวิต แต่กระทรวงเกษตรฯ ขอยืนยันว่าจะมุ่งดำเนินการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคหรือการนำเข้าสุกร เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสุกรของประเทศไทยต่อไป” นายลักษณ์กล่าว