40 ปี สยามคูโบต้า นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า

40ปีสยามคูโบต้า นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

Agri+

40ปีสยามคูโบต้า นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

40ปีสยามคูโบต้า นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า
ทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า

40 ปีสยามคูโบต้า นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ครบรอบ 40 ปี ประกาศแผนธุรกิจในทศวรรษหน้า เพื่อยกระดับแบรนด์สู่การเป็น “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” ภายใต้ 4 หลักการทางธุรกิจ โดยการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรรองรับการทำเกษตรแม่นยำสูง พร้อมนำระบบ Big Data มาใช้ควบคู่กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วน  

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่าในฐานะที่สยามคูโบต้าเป็นผู้นำตลาดด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน และอยู่เคียงข้างเกษตรกรมาตลอด 40 ปี ดังนั้นเพื่อให้สอดรับนโยบายเกษตร 4.0 สยามคูโบต้าจึงได้ยกระดับแบรนด์สู่การเป็น “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” ด้วยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการในการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน และส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีความมั่นคงทางอาหารในการบริโภคจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (Global Major Brand) ตามนโยบายของคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

นายฮิโรโตะ คิมุระ
นายฮิโรโตะ คิมุระ

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงานใน 4 หลักการทางธุรกิจ (4 Business Principles) เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งการเป็นแบรนด์ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” ประกอบด้วย

Leader ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน โดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรมเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำระดับโลก

Innovation ยกระดับภาคเกษตรกรรมให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลการทำเกษตร BIG DATA เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างแม่นยำ (Precision Farming)

Seamless Life ทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อระหว่างองค์กร พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสร้างสรรค์เครื่องจักรกลการเกษตร ผสานองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ช่วยสร้างผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่สังคมและประชากรทั่วโลกให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสุดท้าย คือ

Sustainability  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมเกษตรเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณ ในการสร้างอาหารให้เพียงพอและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรในวันข้างหน้าสามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเพาะปลูก

“หลักการทางธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามคูโบต้าให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอีก 10 ปีข้างหน้า และมีส่วนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ

นายฮิโรโตะกล่าว

ข่าวกิจกรรมครบรอบ 40 ปี

แฟนเพจ Agriplusnews