ซีพี เพื่อ ยุวชนครอบครัวคนข่าว

Agri+

4 สมาคมองค์กรสื่อ จับมือ เครือซีพี ร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนไทย คัดเลือกผลงานวาดรูปและเขียนเรียงความถ่ายทอดแนวคิดกตัญญู มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ต่อเนื่องปีที่ 2

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ได้ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมกว่า 1,000,000 บาท อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทุนการศึกษานี้จะคัดเลือกผ่านการวาดรูปและการเขียนเรียงความเรื่องความกตัญญู

โดยได้รับเกียรติจากนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือซีพีและสมาคมสื่อฯ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานกรรมการ สุภกิต เจียรวนนท์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยม “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความกตัญญูให้เกิดในสังคมไทย เพราะความกตัญญูเป็นรากฐานสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเครือซีพี ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญูมาตลอดระยะเวลา 100 ปีในการดำเนินธุรกิจ  โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมวาดรูปและส่งเรียงความ นำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

“การมอบทุนการศึกษานี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ยึดมั่นในแนวคิด “ความกตัญญู รู้จักให้ รู้จักเสียสละ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน” มาตลอดในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะเชื่อมั่นว่า “ความกตัญญู” เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่จะต้องปลูกฝัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติไทย และหวังว่าการมอบทุนครั้งนี้จะช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญู จนนำไปสู่การร่วมกันร้อยเรียงความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป  นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์โลกตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่อง ผมจึงหวังว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนข่าวได้ไม่มากก็น้อยอีกด้วย”

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของผู้สื่อข่าว โดยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ภายใต้แนวคิด “กตัญญู…เมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกฝัง” ปี 2566 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมการทำหน้าที่  กลั่นกรองความเป็นจริงให้สังคม  มอบความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสร้างความรอบด้านทั่วถึงขององค์ความรู้ ทั้งนี้จึงมีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญู ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป

ด.ช.ปรานต์ ยนเปี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชวินิต หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว กล่าวว่า รู้สึกดีใจทีได้รับทุนและได้เขียนเรียงความคุณค่าของความกตัญญู เช่น ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้อง หลังทำการบ้านเสร็จก็ช่วยทำงานบ้าน ตั้งใจเรียน อยากชวนเพื่อนๆ ร่วมกันทำความดี เป็นลูกที่ดีให้ครอบครัว  รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

น.ส.เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ความกตัญญูเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากตั้งแต่เล็กจนโต ทั้งการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการเป็นคนดีของสังคม  ตั้งใจเรียน แบ่งเบาภาระงานบ้าน เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ก็สามารถสร้างความกตัญญูให้เกิดขึ้นได้ในสังคม การได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสานฝันที่อยากจะเป็นนักการทูตให้เป็นจริง ด้วยการตั้งใจเรียนทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

นายต่อสกุล มณีรัตน์  นักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอบคุณซีพีที่ได้ทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพราะความกตัญญูเป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งเรื่องของการสะท้อนความรักและการตอบแทนพระคุณคนที่เรารักมากที่สุด ซึ่งก็คือพ่อแม่ ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเช่นกันว่าบางทีเราอาจจะลืมครอบครัวคนข้างกายเรา แต่อยากให้เพื่อนๆ นึกถึงครอบครัวให้มาก เพราะครอบครัวเป็นพื้นที่เซฟโซนของเรา เริ่มต้นจากเป็นลูกที่ดี ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด  โดยตนมีความฝันว่าทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุด และหวังว่าสิ่งที่ถ่ายทอดไปในเรียงความครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความกตัญญู ส่งต่อสิ่งดีๆ แบบนี้ให้กับคนอื่นต่อไป.