ไทยนิยม ยั่งยืน โปร่งใสทุกขั้นตอน

ไทยนิยม ยั่งยืน โปร่งใสทุกขั้นตอน

Agri+

ไทยนิยม ยั่งยืน โปร่งใสทุกขั้นตอน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถเข้าตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน คือ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  1. .) แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับผิดชอบโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามอาชีพ ในศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ 85 หลักสูตร ซึ่งโครงการนี้ต้องการให้เกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น มีรายได้ในการดำรงชีวิต เข้าใจการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ และสร้างโอกาส
    ในการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561
  2. .) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการสร้างการผลิตภาคเกษตร กรมฯ รับผิดชอบ 4 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งกรมฯจะทำการอบรมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามรายชื่อจาก กยท.หวังลดพื้นที่ปลูกยางพาราหันมาทำเกษตรกรรมทางเลือกอื่นทดแทนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมฯดำเนินการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์พืช โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ดำเนินการพัฒนา Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4,850 ราย  ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 และ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ภายใต้ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่ช่วยกันเขียนแผนโครงการกันเอง โดยมีเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล

ไทยนิยม ยั่งยืน โปร่งใสทุกขั้นตอน
ไทยนิยม ยั่งยืน โปร่งใสทุกขั้นตอน

“ทุกโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ทุกคน ดำเนินงานในทุกโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งเรื่องการโอนงบประมาณและการจ่ายเงินให้เกษตรกรนั้น ทางกรมฯ ก็มีแนวทางในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น” นายสมชายกล่าว