นวัตกรรม Progesterone Test Kit

PIG&PORK

นวัตกรรม Progesterone Test Kit ชุดแถบทดสอบสำหรับตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกร

งานแถลงข่าวความร่วมมือนวัตกรรม Progesterone Test Kit และพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและการจัดซื้อ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ MSD Animal Health

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ สำนักงาน UTC (โครงการ Block28 : Creative & startup village ห้องเลขที่ B113-B115 ซอยจุฬา 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร)

นวัตกรรม: ชุดแถบทดสอบสำหรับตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกร (Progesterone Test Kit)

ลักษณะและจุดเด่นของนวัตกรรม: Progesterone Test Kit เป็นชุดทดสอบเพื่อตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกร ด้วยสารคัดหลั่งจากร่างกายหรือซีรั่ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต โดยชุดแถบทดสอบนี้มีลักษณะเป็น Strip Test จึงใช้งานง่าย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ให้ผลที่แม่นยำสูงถึง 95% ภายในระยะเวลาเพียง 15 นาที ราคาไม่แพง

เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคสนามหรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร เพื่อจำแนกสุกรเพศเมียที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วออกจากสุกรสาวที่เป็นสัดเงียบ และใช้บ่งบอกการเข้าสู่ระยะการเป็นสัด (ยอมรับการผสมพันธุ์) ของสุกรเพศเมีย ช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ได้ทันทีว่าแม่สุกรนั้นตั้งครรภ์จริงหรือไม่ เป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร

ทำให้ได้จำนวนสุกรที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการเลี้ยงแก่ผู้ประกอบการ มีการยื่นขอรับการคุ้มครองตามอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563

ความเป็นมา: เนื่องจากการจำแนกสุกรเพศเมียที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ออกจากสุกรสาวที่เป็นสัดเงียบ และการบ่งบอกการเข้าสู่ระยะการเป็นสัด(ยอมรับการผสมพันธุ์) ของสุกรเพศเมีย เดิมทีจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมหรืออาการของสุกรโดยผู้มีประสบการณ์

แต่ปัญหาหลักคือ สุกรเพศเมียบางตัวไม่ยอมแสดงอาการเป็นสัด หรือไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อถึงอายุที่เหมาะสม หรือหากแสดงอาการ แต่เมื่อผสมพันธุ์แล้วผสมไม่ติด เป็นต้น ต่อมามีการศึกษาและรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสารคัดหลั่งหรือซีรั่มกับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของสุกรสาว โดยปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนอยู่ในระดับต่ำก่อนสุกรเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ในขณะที่ปริมาณโปรเจสเทอโรนจะอยู่ในระดับสูงเมื่อสุกรเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว

ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิจัยจึงต้องการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสารคัดหลั่งหรือซีรั่ม เพื่อระบุการเป็นสัดแทนการสังเกตอาการ จึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกร หรือ Progesterone Test Kit ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของทีมห้องปฏิบัติการงานวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิตตินันท์ โกมลภิส จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ (IBGE-CU) และทีมวิจัยและทดสอบภาคสนามในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทย

โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแล โดยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมานี้มีลักษณะเป็น Strip Test จึงใช้งานง่าย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ให้ผลที่แม่นยำสูงถึง 95% ในเวลารวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับการตรวจฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกรสาว ด้วยวิธี ELISA Test ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีราคาค่อนข้างสูง (ตัวอย่างละประมาณ 400 บาท)

โดยการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารงานและจัดการทุนด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และการให้ความช่วยเหลือด้านการเจรจากับภาคธุรกิจ (MSD Animal Health), การให้คำปรึกษาในการจดทะเบียน อย., การยื่นจด IP, การทำ Licensing Agreement, การทำสัญญาซื้อขาย รวมถึงให้คำแนะนำในการดำเนินงานนวัตกรรมทางธุรกิจ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UTC)

การต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์: นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้ ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่งานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต โดยศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล (Qualified Development Diagnostic Center, QDD center)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนจากโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

โดยมีการลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และ MSD Animal Health โดย คุณ Hongyao Lin (Regional Marketing Director) และการลงนามในสัญญาการจัดซื้อ ระหว่างศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล (QDD center) โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ QDD และ MSD Animal Health โดย คุณ Hongyao Lin (Regional Marketing Director)  

MSD Animal Health เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัย ในการพัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม โดยเป็นแนวหน้าเพื่อหาทางป้องกันโรคและรักษาโรคที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติ, สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ทั้งยังมีเป้าหมายในการต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ชุดแถบทดสอบสำหรับตรวจหาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในสุกร (Progesterone Test Kit) จึงถือเป็นผลงานนวัตกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน สอดคล้องตามหนึ่งในพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.