คาร์กิลล์ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

Livestock+

คาร์กิลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการยกระดับบัณฑิตใหม่ ปั้นบุคคลากรไทย สู่ระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยั่งยืนยุคใหม่

คาร์กิลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ การบริหารฟาร์มโดยเทคโนโลยีดิจิตัล และ การเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตใหม่ และส่งเสริมบุคลากรด้านปศุสัตว์ ในหลากหลายมิติสําหรับ รองรับการแข่งขันของประเทศไทย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คุณอัครฤทธิ์ บุญทวี กรรมการและผู้อํานวยการธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์ประเทศไทยบริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด กล่าวว่า ตามที่คาร์กิลล์ เป็นผู้นําการผลิต และจัดจําหน่ายสินค้าและบริการด้านอาหารสัตว์และโภชนาการ เราดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่ว่า คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นั้น หนึ่งในปัจจัยสําคัญของความสําเร็จคือต้องอาศัยการขับเคลื่อนของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาสอดผสานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมที่สุด

ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกในการยกระดับอุตสาหกรรมนี้ โดยคาร์กิลล์ ในประเทศไทยเราจึงได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนําของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิต ผู้พัฒนาศัยกภาพให้กับบุคคลากรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เราจึงได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ความรู้ เพื่อเป็นการการเพิ่มขีดความสามารถร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อต่อยอดและสร้างบุคคลากรที่รอบรับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.น.สพ. คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนําของประเทศไทยทําหน้าที่ผลิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ออกไปปฏิบัติงานในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางสัตวแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้สุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น จนได้รับการกล่าวถึงว่า

“สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน”

และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางคาร์กิลล์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้า และบริการด้านเกษตรกรรมในระดับโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับศักยภาพนิสิต และสัตวแพทย์ของประเทศไทยโดยครอบคลุมในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
            (1) ด้านการฝึกศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง

            (2) ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
            (3) ด้านการวิจัยและพัฒนา
            (4) ด้านการบริการวิชาการ

จากความร่วมมือนี้จะยิ่งสามารถส่งเสริมการผลิตสัตว์แพทย์และบุคลากรในการยกระดับขีดความสามารถที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามBCG โมเดลหรือแนวคิดศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญผู้ที่สนใจนวัตกรรมต่างๆ และเข้าร่วมโครงการต่างๆในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารของทางคาร์กิลล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ FB : อาหารสัตว์บก : Cargill Thailand หรือ LINE : @CargillFeeds

 “คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้โลกเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”