ราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

PIG&PORK

ราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

แม้ผลผลิตจะออกมาน้อยในบางภูมิภาค

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท


สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานสถานการณ์ราคาสุกรว่า ปัจจุบันมีผลผลิตสุกรมีไม่มาก อาหารโปรตีนอื่นๆ เช่น ปลาไทยชนิดต่างๆ ออกมามาก ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค
แม้ตัวเลข E Movement ของกรมปศุสัตว์ลดลง แต่ตัวเลขประชากรสุกรแสดงจำนวนที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนของผลผลิตสุกรที่จะออกมาในช่วงถัดไป


ภาพรวมรายย่อยยังกลับมาได้น้อย โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 7 สุดสัปดาห์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยง


โดยมีหลายฟาร์มเป็นตัวอย่างที่ดี กับ การจัดการฟาร์ม GFM ในลักษณะฟาร์มเปิดในระบบปิดได้อย่างยอดเยี่ยม กับ การลงทุนที่ไม่สูงมาก โดยมี 2 ธนาคารหลักของรัฐ ธกส. และออมสิน พร้อมให้การสนับสนุนทุกจังหวัด
รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 23/2565)วันพระที่ 7 มิถุนายน 2565